Phân tích Youtube – Nếu Bạn Quên Id Apple Hoặc Mật Khẩu Của Mình

Nhận xét Youtube – Nếu Bạn Quên Id Apple Hoặc Mật Khẩu Của Mình là ý tưởng trong bài viết hôm nay của blog Vũ Đế. Theo dõi bài viết để biết chi tiết nhé.

Trong ứng dụng App Store

*

, bạn có thể quản lý các đăng ký, xem lại và tải về nội dung mua do bạn hoặc các thành viên khác trong gia đình thực hiện. Bạn cũng có thể đặt các giới hạn và tùy chỉnh tùy chọn của mình cho App Store trong Cài đặt .

Đang xem: Youtube

Với Chia sẻ trong gia đình được thiết lập, người tổ chức gia đình có thể xem xét và phê duyệt các giao dịch mua được thực hiện bởi các thành viên khác trong gia đình ở dưới độ tuổi nhất định. Xem Bật Hỏi để mua cho trẻ em trên iPhone.

Chạm vào hoặc ảnh hồ sơ của bạn ở trên cùng bên phải, sau đó chạm vào Đã mua.

Nếu bạn đã thiết lập Chia sẻ trong gia đình, chạm vào Mua hàng của tôi hoặc chọn một thành viên trong gia đình để xem nội dung mua của họ.

Ghi chú: Bạn chỉ có thể xem nội dung mua được các thành viên trong gia đình thực hiện nếu họ chọn chia sẻ nội dung mua của mình. Bạn có thể không truy cập được vào nội dung mua bằng Chia sẻ trong gia đình sau khi thành viên trong gia đình rời khỏi nhóm gia đình.

Tìm ứng dụng mà bạn muốn tải về (nếu vẫn có sẵn trong App Store), sau đó chạm vào

*

.

Chạm vào hoặc ảnh hồ sơ của bạn ở trên cùng bên phải, sau đó chạm vào Đăng ký.

Chọn một đăng ký, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Thay đổi hoặc hủy đăng ký hiện tại.

Đăng ký lại vào một đăng ký đã hết hạn.

Xem thêm: Tải Game Avatar 250 – Avatar 250, Auto Farm Mới Nhất

Đi tới Cài đặt  > App Store, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Tự động tải về ứng dụng đã mua trên các thiết bị au3d.vn khác của bạn: Bên dưới Tải về tự động, hãy bật Ứng dụng.

Tự động cập nhật ứng dụng: Bật Cập nhật ứng dụng.

Kiểm soát việc sử dụng dữ liệu di động cho việc tải về ứng dụng: Để cho phép bản tải về sử dụng dữ liệu di động, hãy bật Tải về tự động (bên dưới Dữ liệu di động). Để chọn xem bạn muốn được xin phép đối với các bản tải về trên 200 MB hay tất cả các ứng dụng, hãy chạm vào Tải về app.

Tự động phát các video xem trước ứng dụng: Bật Tự động phát video.

Tự động xóa các ứng dụng không sử dụng: Bật Gỡ bỏ ứng dụng ko dùng. Bạn có thể cài đặt lại ứng dụng bất kỳ lúc nào nếu ứng dụng đó vẫn có sẵn trong App Store.

Đặt các giới hạn nội dung và ngăn chặn mua in-app

Sau khi bạn bật giới hạn nội dung và quyền riêng tư, hãy thực hiện như sau.

Đi tới Cài đặt  > Thời gian sử dụng > Bật giới hạn > Giới hạn nội dung.

Xem thêm: cách làm trò chơi lật hình

Đặt các giới hạn như sau:

Mua hàng iTunes & App Store: Kiểm soát việc cài đặt ứng dụng, xóa ứng dụng và mua in-app.